site-logo

6 Fantastic 4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Pictures

View Large 6 Fantastic 4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Pictures

Fantastic 4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Pictures - Slideshare makes use of cookies to improve functionality and performance, and to offer you with applicable advertising and marketing. If you preserve browsing the website, you agree to using cookies on this internet site. See our privacy policy and user agreement for info.

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Perfect (PDF) Lesson Plan Development In, Mother Tongue- Based Multilingual Education Galleries

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Perfect (PDF) Lesson Plan Development In, Mother Tongue- Based Multilingual Education Galleries

Slideshare uses cookies to enhance capability and overall performance, and to provide you with relevant advertising. In case you keep browsing the web site, you settle to using cookies on this website. See our user agreement and privateness coverage.

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Perfect Brand, Example Detailed Lesson Plan In Elementary Gayo Maxx Sample Photos

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Perfect Brand, Example Detailed Lesson Plan In Elementary Gayo Maxx Sample Photos

Layunin napagtutugma ang mga salitang magkasalungat sa tulong ng larawan paksang aralin a. Paksa pagtugma ng mga salitang magkasalungat sa tulong ng mga larawan b. Sanggunian k-12 gabay sa kurikulum gabay sa pagtuturo c. Kagamitan mga larawan, semantic net, plaskard, tsart d. Pagpapahalaga pagpapaatili sa kalinisan ng hangin pamamaraan a. Panimulang gawain pag-awit b. Panlinang na gawain 1. Balik-aral sabihin: ngayong araw na ito ay muli nating balikan ang napag-aralan natin tungkol sa nagagawa ng hangin para sa atin. Mga bata: 1. Ang hangin ang dahilan kaya tayo ay nakakahinga 2. Ang hangin any napagkukunan ng enerhiya 2. Paunang pagtatayan anong mangyayari kung mawala ang hangin? Bata 1: mamamatay po ang mga tao at hayop bata2 : wala ng mapagkukunan ng enerhiya ipakita ang larawan ng “bangue windmills sa ilocos norte, kung saan ay naggagamit ito na pinagkukunan ng elektrisidad itanong kung paano mapangangalagaan ang hangin. Mga posibleng kasagutan:  laging maglinis ng paligid  huwag magtapon ng basura kung saan- saan  huwag magsunog ng basura  huwag putulin ang mga puno sa kagubatan  magtanim ng mga puno na magbibigay ng sariwang hangin 3. Paglalahad -ipaskel sa board ang semantic net. Hobby: ipadikit ang mga salitang nasa plaskard na maaaring masabi o makapaglarawan sa hangin.

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Practical Detailed Lesson Plan Of Similar Triangles In Inductive Method Solutions

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Practical Detailed Lesson Plan Of Similar Triangles In Inductive Method Solutions

Ipabasa ang mga salitang ginamit sa paglalarawan sa hangin. (Malakas, maingay, malamig, mabilis) four. Pagtalakay evaluation: a. Ano ang kabaligtaran ng malakas? (Mahina) b. Ano ang kasalungat ng maingay? (Tahimik) c. Ano ang kasalungan o kabaligtaran ng malamig? (Mainit) d. Ano ang kasalungat ng mabilis? (Mabagal) four.1. Ipabasa ang magkaparehas na saligant magkasalungat sa tsart malakas – mahina maingay - tahimik mabilis – mabagal malamig – mainit.

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Creative Daily Lesson, Format, English & Filipino Language ~ Filesishare Inside Daily Lesson Plan Deped Photos

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Creative Daily Lesson, Format, English & Filipino Language ~ Filesishare Inside Daily Lesson Plan Deped Photos

Slideshare makes use of cookies to improve functionality and performance, and to offer you with applicable advertising and marketing. In case you continue browsing the web page, you agree to using cookies on this website. See our privacy coverage and person agreement for info.

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Perfect Excellent Lesson Plan Format Deped Philippines Philippine Basic Throughout Deped K-12 Lesson Plan Format Photos

4A'S Lesson Plan Format In Filipino 6 Perfect Excellent Lesson Plan Format Deped Philippines Philippine Basic Throughout Deped K-12 Lesson Plan Format Photos

Another plan that you might be looking for: